Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Calle Flygare Teaterskola AB

Vi på Calle Flygare Teaterskola AB värnar om våra kunder och användares personliga integritet. För oss är det viktigt att alla ska kunna känna sig trygga när man lämnar sina personuppgifter till oss. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter samt beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vi vill att du ska vara medveten om att du inte är skyldig att tillhandahålla några personuppgifter till oss, men utan tillgång till dessa uppgifter kan vi vara skyddade att ex kommunicera med dig, acceptera en kursanmälan eller en ansökan i ett avtal.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på gdpr@calleflygare.se.

1. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande, fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-post- och IP-adresser samt bild-, film- och ljudupptagningar.

2. Vad är en behandling av personuppgifter?

En behandling av personuppgifter omfattar alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, oavsett om behandlingen sker manuellt eller automatiskt. Med behandling menas ex att samla in, registrera, organisera, lagra, bearbeta, överföra, samköra, radera eller skriva ut uppgifterna.

3. Vem är ansvarig för behandling av personuppgifterna?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. Calle Flygare Teaterskola AB, orgnr 556161-9411, Västmannagatan 5, 111 24 Stockholm är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss och ansvarar för vår behandling av dessa.

4. När samlar vi in personuppgifter om dig?

4.1 Personuppgifter som du själv väljer att dela med dig till oss

Vi behandlar personuppgifter i samband med att du kontaktar oss, anmäler dig till någon av våra kurser eller utbildningar, ansöker om en tjänst, genomför en betalning, besöker våra digitala kanaler och anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

4.2 Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster registreras information om din användning. Informationen omfattar vilka tjänster som du använder, vilka sidor som du besöker och ditt beteende på vår webbplats. Exempelvis använder vi oss av Google Analytics, Google Ads och andra verktyg för att registrera denna typ av information.

4.3 Uppgifter från andra källor

Vi behandlar personuppgifter som du har valt att lämna till oss via tredje part, ex Keystone Education Group som driver hemsidorna Studentum.se och Kurser.se. Detta gör vi för att kunna administrera din förfrågan till oss. Exempel på personuppgifter är för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-post samt vilken utbildning/kurs som du vill att vi ska kontakta dig om.

Vid jobbansökningar till någon av våra tjänster behandlar vi personuppgifter från de referenspersoner som du har angett i samband samt övrig offentligt tillgänglig information. I vissa fall kan vi även inhämta dina personuppgifter via våra samarbetspartners och leverantörer samt via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

5. Hur samlar in dina personuppgifter?

I huvudsak sker vår insamling av personuppgifter direkt från de personer som personuppgifterna berör, men kan komma att kompletteras med andra källor som ex offentliga register och sökmotorer. Du är inte tvingad att lämna ifrån dig dina personuppgifter men om så inte sker kan vi vara förhindrade att ex kommunicera med dig, acceptera en kursanmälan eller ansökan samt ingå ett avtal.

Vår integritetspolicy omfattar alla situationer där Calle Flygare Teaterskola AB samlar in och behandlar personuppgifter omfattande när någon:

 • Kontaktar vår kundtjänst eller våra medarbetare
 • Ansöker till någon av kurser eller utbildningar
 • Deltar i någon av våra kurser eller utbildningar
 • Köper någon av våra konsulttjänster
 • Ansöker till en tjänst på Calle Flygare Teaterskola AB
 • Använder våra digitala kanaler
 • Anmäler sig till något av våra fysiska och digitala event och aktiviteter
 • Registrerar sig för en digital kursprenumeration
 • Anmäler sig till vårt nyhetsbrev
 • Besvarar en enkät

6. Varför behandlar vi dina personuppgifter?.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster, i huvudsak för att kunna:

 • Hantera förfrågningar och övriga kundtjänstärenden
 • Tillhandahålla våra kurser, digitala kurser, utbildningar, konsulttjänster, aktiviteter och events samt administrera dessa
 • Verifiera dina tidigare genomgångna kurser och utbildningar
 • Hantera och administrera jobbansökningar
 • Delge dig information och nyheter om våra tjänster som du kan vara intresserad av, alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig från vidare utskick.
 • Utvärdera våra tjänster, ex undersöka och utvärdera mål, kundnöjdhet i syfte att förbättra våra tjänster.
 • Utöver detta kan dina personuppgifter användas för att fastställa, göra gällande och utöva/försvara oss mot rättsliga anspråk.

7. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Calle Flygare Teaterskola AB. Vi delar även dina personuppgifter med våra webb-, IT-, program- och systemleverantörer samt leverantörer av betaltjänster, marknadsföringslösningar, antagnings- rekryterings och supporttjänster, vilka behandlar dina personuppgifter för vår räkning, sk personuppgiftsbiträden. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till leverantörer som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Inom Konst och kulturutbildningen Skådespelarprogrammet delar vi personuppgifter Myndigheten för Yrkeshögskolans och Centrala studiestödsnämnden. Vi kan även lämna ut personuppgifter vid ett aktivt samtycke från dig, vid myndighets- eller domstolsbeslut eller för att efterleva en lagstadgad skyldighet.

8. Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

9. Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

Calle Flygare Teaterskola AB behandlar dina personuppgifter enligt följande principer:

 1. Fullgöra avtal: Ex för att tillhandahålla och administrera en kurs, utbildning, konsulttjänst som du har köpt.
 2. Rättslig förpliktelse: Ex Bokföringsskyldighet, Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, föreskrifter från Myndigheten för yrkeshögskolan.
 3. Intresseavvägning: Ex för att kunna besvara förfrågningar eller kommunicera med dig om nya kurser, utbildningar och konsulttjänster.
 4. Samtycke: Uppgifter som du har lämnat ditt samtycke till, ex digitala prenumerationer, känsliga personuppgifter, ansökan om en tjänst.

10. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

11. Sammanställning av hur vi behandlar dina personuppgifter

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?
Intresseavvägning

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?
Vi behandlar de personuppgifter som du själv valt att lämna till oss, ex för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, mailkonversationer och anteckningar.

Hur länge sparas dina uppgifter?
I regel sparar vi personuppgifter upp till 2 år efter insamlingen, så att det inte finns juridiska krav på fortsatt lagring, en aktiv kundrelation eller avtalsalternativ att du väljer att fortsätta kommunicera med oss.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig, behandla din anmälan, nödvändiga förkunskaper samt för att kunna anta sökande till vår kursverksamhet.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?
Fullgöra avtal, rättslig förpliktelse, till exempel bokföringslagen samt i vissa fall ditt uttryckliga samtycke vid behandling av känsliga personuppgifter.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?
Sökandes och/eller målsmäns för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, tidigare kurser, fakturerings- och betalningsinformation samt mailkonversationer och anteckningar. Utöver detta kan personuppgifter som du väljer att dela med oss ​​avseende individuella önskemål och behov, ex kostpreferenser och hälsotillstånd som du vill att vi ska ta hänsyn till behandlas.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Upp till två år efter genomförd ansökan och i den mån det följer av en rättslig förpliktelse, till exempel bokföringslagen. Känsliga personuppgifter raderas i samband med att kundrelationen avslutas.

Vi vill att vi ska kunna behandla dina personuppgifter för att behandla dina personuppgifter under kursens genomförande. Vi använder även personuppgifter för att utvärdera din tid hos oss samt vidimera kursdeltagande efter genomgången kurs.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?
Fullgöra avtal och i den mån det följer av en rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen, samt samtycke vid deltagande i undersökningar.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?
Sökandes och/eller målsmäns för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer, intyg, foto, film- och ljudupptagning, mailkonversationer och anteckningar samt fakturerings- och betalningsinformation. Utöver detta kan personuppgifter som du vill att vi ska ta hänsyn till förekomma, ex individuella önskemål och behov, kostpreferenser, sjukdomstillstånd och närmast anhörig.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Personuppgifterna sparar så länge som vi använder dem för syftet med ursprunget och uttryckligen samlades i för.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig, behandla din ansökan, behörighet och särskilda förkunskaper samt för att anta sökande till utbildningen.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?
Fullgöra avtal samt rättslig förpliktelse, exempelvis Bokföringslagen och Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, samt i enlighet med föreskrifter från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?
För- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, foto, film- och ljudupptagning samt fakturerings- och betalningsinformation samt mailkonversationer och anteckningar.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Upp till två år efter utbildningens beviljandeperiod såvida det inte finns juridiska krav på fortsatt lagring.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera dina studier och relevant information under utbildningens genomförande. Vi använder även dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, tillgodose önskemål och behov, utvärdera din studietid hos oss samt vidimera dina studier efter genomförd utbildning. Utöver detta kan personuppgifter som du vill att vi ska ta hänsyn till förekomma, ex individuella önskemål och behov, hälso- och, sjukdomstillstånd och närmast anhörig genom samtycke.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?
Fullgöra avtal, samtycke vid undersökningar och känsliga personuppgifter samt rättslig förpliktelse, till Bokföringslagen och Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar, samt i enlighet med föreskrifter från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?
För- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, studieresultat, betyg, intyg, diplom, foto, film- och ljudupptagning, fakturerings- och betalningsinformation, individuella önskemål och behov, hälso- och sjukdomstillstånd, närmast anhörig samt mailkonversationer och anteckningar.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Upp till två år efter utbildningens beviljandeperiod, såvida det inte finns juridiska krav på fortsatt lagring. Uppgifter om individuella önskemål och behov såsom hälso- och sjukdomstillstånd raderas efter avslutad utbildning

Vi behandlar dina personuppgifter vid köp av våra konsulttjänster ex registrera dina uppgifter i vårt kundregister, kommunicera med dig etc.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?
Fullgöra avtal samt i vissa fall ditt uttryckliga samtycke vid behandling av känsliga uppgifter.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?
För- och efternamn, titel och attesträtt, adress, e-post, fakturerings- och betalningsinformation samt mailkonversationer och anteckningar.
Utöver detta kan personuppgifter som du väljer att dela med oss ​​avseende individuella önskemål och behov, ex kostpreferenser och hälsotillstånd som du vill att vi ska ta hänsyn till behandlas.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Upp till två år efter genomfört uppdrag och i den mån det följer av en rättslig förpliktelse, till exempel bokföringslagen. Känsliga personuppgifter raderas i samband med att kundrelationen avslutas.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utvärdera din matchning gentemot aktuell tjänst och bedöma om du är aktuell för anställning. Behandlingen är nödvändig för att kunna vidta åtgärder inom undertecknande av anställningsavtal och liknande åtgärder och därmed kunna fullgöra våra skyldigheter och rättigheter inom arbetsrätten.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?
Fullgöra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten, intresseavvägning samt samtycke för personlighetstester och för att få spara dina personuppgifter i vår kandidatpool.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?
För- och efternamn, adress, e-post, telefonnummer, CV, kompetensprofil, betyg, intyg, diplom, referenser och testresultat samt mailkonversationer och anteckningar.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Upp till två år efter att du har lämnat ditt eget samt om du väljer att återkalla ditt samtycke till dina uppgifter bort direkt.

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker och interagerar på våra digitala kanaler. Syftet är att utvärdera och förbättra din användarupplevelse och vårt kommersiella intresse av att få information om besökarna på vår hemsida.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?
Intresseavvägning

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?
Din IP adress, hur ofta och länge du besöker oss, vilka sidor du tittar på, antal sidvisningar, vilka val du gör på vår hemsida och hur du hittade till calleflygare.se

Hur länge sparas dina uppgifter?
Vår behandling av dina personuppgifter beror på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Permanenta cookies finns kvar till dess att du tar bort dem, eller om utgångsdatumet har passerat. Sessionscookies lagras temporärt när du är inne på vår hemsida och försvinner när du stänger ner din webbläsare. Om du inte vill lagra cookies på din enhet, kan du ställa in detta i din webbläsare.

Vi samlar in, behandlar och sparar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, behandla din anmälan och registrera dig på aktiviteten.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?
Samtycke

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?
För- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, fakturerings- och betalningsinformation samt mailkonversationer och anteckningar. Utöver detta kan personuppgifter som du väljer att dela med oss avseende individuella önskemål och behov, ex kostpreferenser och hälsotillstånd som du vill att vi ska ta hänsyn till behandlas.

Hur länge sparas dina uppgifter?
Behandlingen pågår fram till det att du återkallar hela eller delar av ditt samtycke, eller invänder mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.

Vilken laglig grund har vi för behandlingen?
Samtycke

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?
För- och efternamn, e-postadress

Hur länge sparas dina uppgifter?
Behandlingen pågår fram till det att du återkallar hela eller delar av ditt samtycke, eller invänder mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.

12. Dina rättigheter som personuppgiftslämnare

Som personuppgiftslämnare har du rätt att när som helst begära ut information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, lagrar och hur dessa har använts. Du har även rätt att begära rättning av felaktiga personuppgifter, begränsning eller radering av samt invända dig mot att vi behandlar uppgifterna. Du kan även i vissa fall begära att få ut dina personuppgifter i elektroniskt format. Din begäran skickas till gdpr@calleflygare.se.

Om du skulle vara missnöjd med vårt sätt att behandla din förfrågan, kan du framföra ditt klagomål till Integritetsmyndigheten.

13. Kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss ​​med anledning av vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta en personuppgiftsansvarig:

Calle Flygare Teaterskola AB
Orgnr: 556161-9411
Västmannagatan 5
111 24 Stockholm

Tel: 08-628 22 34
E-post: gdpr@calleflygare.se

14. Ändringar i vår integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i de villkor som anges i vår integritetspolicy. Den senast uppdaterade versionen hittar du alltid här på vår hemsida.